Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Δημ.Συνεδρίαση Σπατων - Αρτέμιδος, 20.6
Τετάρτη 20 Ιούνιος 2018, 08:30

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ             κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 & ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση & λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου & αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
 2. Λήψη απόφασης επικαιροποίησης της μελέτης  σύμφωνα με το ν.4412/2016, περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης της ενταγμένης πράξης για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» καθώς και ορισμού της αρμόδιας επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού, την παρακολούθηση και την παραλαβή της προμήθειας μέχρι και την πλήρη ολοκλήρωσή της.
 3. Λήψη απόφασης για την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης λύσης σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της αντίκρουσης της από 1/10/2014 αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣΤΕ από  την ανάδοχο για την μελέτη «Πράξη εφαρμογής 11 πολεοδομικών ενοτήτων περιοχών ανάπτυξης Δήμου Αρτέμιδος», καθώς και όσων ενστάσεων, αιτήσεων, προσφυγών που τυχόν υποβληθούν».
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος τακτικού προσωπικού συνολικού αριθμού εννέα (09) ατόμων διαφόρων κατηγοριών, κλάδων & τυπικών προσόντων για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Δήμου.
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” οικονομικού έτους 2018 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.55/2018).
 7. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος "Ο ΞΕΝΟΦΩΝ"».
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εορτασμού των Πολιούχων της πόλης των Σπάτων Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου έτους 2018 (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.020/2018).
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής ποσού 99.300,82€ από κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2018 για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.10/2018).
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής ποσού 17.112,11€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου μηνός Μαΐου 2018 στις Σχολικές Επιτροπές, (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.11/2018).
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικός και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Φρεατίων Ύδρευσης».
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση Υποδομών Οδού Δημάρχου Χρ. Μπέκα Δημοτικής Ενότητας Σπάτων».
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συνδέσεις Παροχών με το νέο Δίκτυο Ύδρευσης Πολυαιθυλενίου Σπάτων».
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Ερευνητικές Εργασίες Φέροντος Οργανισμού Ιστορικού Κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων».
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εκκενώσεις Βόθρων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος».
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Σφράγιση Ανενεργών Δημοτικών Υδροληψιών».
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2018.
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής ή μη υπόχρεου από τέλη τριετούς ταφής, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση (αρ.πρωτ.14835/29-05-2018).
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο κλήσεων Κ.Ο.Κ.
 21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση (αρ.πρωτ.16066/07-06-2018).
 22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη προσαυξήσεων επί κεφαλαίου βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
 23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από τέλη παράτασης ταφής και ετήσιου τέλους καθαριότητας Κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος και επαναβεβαίωση αυτής στον πραγματικό υπόχρεο.
 24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους & επαναβεβαίωση όπου απαιτείται, σχετικά με τέλη παράτασης ταφής (Π.Ο.Ε.) Κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος.
 25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης: 1) Διαγραφής μέρους οφειλής του υπόχρεου Τ.Σ. του Εμμανουήλ από τους 47/2014 & 146/2015 χρηματικούς καταλόγους είσπραξης που αφορούν χρέωση από εισφορά σε χρήμα περιοχής Μυκηναϊκών Τάφων στην Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ 2) Την εκ νέου βεβαίωση αφενός της διαγραφείσας οφειλής καθώς και του υπολοίπου μη βεβαιωμένου ποσού (αρχική οφειλή) στους νόμιμους κληρονόμους όπως προσκομίζονται τα στοιχεία αυτών και 3) τον επαναϋπολογισμό και την καταβολή της αρχικής οφειλής βάσει του Ν.1337/83 όπως αυτή τροποποιείται με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014.
 26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους & επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται.
 27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από παράβαση Κ.Ο.Κ.
 28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε δικαιούχο & επαναβεβαίωση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Φύτρος Αντώνιος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 445 επισκέπτες και κανένα μέλος